Artikel 1

De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels

 1. De leerling krijgt praktijkles van een rij‐instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. Het rijexamen wordt door de rijschool binnen 1 week gereserveerd nadat de examenkosten betaald zijn.
 3. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen in geval van onmacht, kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 4. De rijles die bestaat uit 60 minuten, moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet, met uitzondering van toilet bezoek of wat te drinken te halen.
 5. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten.
 6. Indien de lessen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 7. De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt.

Artikel 2

De leerling dient zich te houden aan de volgende regels

 1. Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 2. De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
 3. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om het gehele bedrag van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
 4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of zaken die je van te voren vergeet aan te geven, zoals opname, vakantie of dergelijke
 5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
 6. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden

 1. Betalingen aan de instructeur in de auto is alleen mogelijk voor de gereden of de te rijden losse les en moet voldaan worden na of voor iedere les. Rijles pakketten, of deelbetaling hiervan en examen geld uitsluitend via bankoverschrijving naar CorenRon.nl. In de auto kan er contant worden betaald of per pin.
 2. Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 8 dagen na de laatste termijn datum voldaan te zijn, gebeurd dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens stop gezet.
 3. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt er dan echter ook niet betaalt dan ontvang je 7 dagen na de mondelinge waarschuwing een herinneringsfactuur van de achterstand.De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 25,- aan administratiekosten inclusief BTW. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de herinneringsfactuur. Deze rente bedraagt de wettelijke rente.
 4. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , weet dan, dat de Rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
 5. Als er een pakket is aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie, je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.

Artikel 4

Examen of Herexamen

 1. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt , moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 2. Mocht het rijexamen uitgesteld worden door het CBR ivm slechte weeromstandigheden , bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet te betalen. De eventuele rijlessen die gevolgd worden zijn voor rekening van de leerling.

Artikel 5

Beëindigen van een Lesovereenkomst

 1. De rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:
 2. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

Artikel 6

Lespakketten

 1. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
 2. Als de leerling mogelijk sneller toe is aan examen kunnen de uren gewoon worden benut. Er is immers van te voren afgesproken hoeveel lessen er ongeveer nodig zullen zijn en er is van te voren een contract getekend, waarbij beide partijen aangeven er mee eens te zijn. Ook is er een korting gegeven en daarom zal er derhalve ook nooit restitutie plaats vinden.
 3. Lesuren worden zoveel mogelijk in blokken van een uur gegeven, de leerling moet hier ook rekening mee houden.
 4. Een rijles pakket is 24 maanden geldig. Het is mogelijk om binnen deze periode de rijopleiding tijdelijk te onderbreken, (stage) buitenland, zwangerschap of andere oorzaken die de opleiding verhinderen.De leerling dient dit bij de rijschool per email (info@corenron.nl) kenbaar te maken. In het geval dat de rijopleiding wordt onderbroken, zonder opgave van reden en er gedurende een periode van 1 jaar na de laatste gereden rijles geen enkel contact is geweest vervallen alle rechten. Er zal nooit restisutie plaats vinden.

Artikel 7

Vrijwaring

Als de leerling tijdens de rijles of het rij‐examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken

 1. Rijschool Cor en Ron kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen, CorenRon.nl draagt zelf het risico.
 2. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 3. De Rijschool Cor en Ron zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 8

Algemene Voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen

 1. De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage op kantoor.
 2. De AV kun je raadplegen via de website corenron.nl
 3. Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 4. De rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen indien de leerling minderjarig is zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.
 5. De leerling kan, als de in lid 5 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling er niet de voorkeur aan geeft of niets meer onderneemt, bij geschillen tussen leerling en de rijschool ter zake van de in de artikelen 1 t/m 8 van de in deze AV bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken. Bij een eventuele rechtsbijstand. U kunt een ADVOCAAT raadplegen en eventueel ook een procedure laten starten.
 6. Mochten er toch nog vragen zijn, mail de rijschool dan:info@corenron.nl